Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:9

New American Standard Bible
Revelation 17:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Here is the mind which has wisdom. The seven heads are seven mountains on which the woman sits,
NA26 – ὧδε νοῦς ἔχων (5723) σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, (5748) ὅπου γυνὴ κάθηται (5736) ἐπ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν· (5748)
WH – ωδε ο νους ο εχων (5723) σοφιαν αι επτα κεφαλαι επτα ορη εισιν (5719) οπου η γυνη καθηται (5736) επ αυτων
PES – ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܠܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile