Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:5

New American Standard Version
Revelation 17:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and on her forehead a name {was} written, a mystery, ""BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND OF THE ABOMINATIONS OF THE EARTH."
NA26 – καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, (5772) μυστήριον, Βαβυλὼν μεγάλη, μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.
WH – και επι το μετωπον αυτης ονομα γεγραμμενον (5772) μυστηριον βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης
PES – ܘܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܶܝܗ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܒ݁ܳܒ݂ܶܝܠ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܽܘܝܳܒ݂ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile