Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:16

New American Standard Version
Revelation 17:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the ten horns which you saw, and the beast, these will hate the harlot and will make her desolate and naked, and will eat her flesh and will burn her up with fire.
NA26 – καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες (5627) καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν (5692) τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην (5772) ποιήσουσιν (5692) αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, (5688) καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν (5692) ἐν πυρί·
WH – και τα δεκα κερατα α ειδες (5627) και το θηριον ουτοι μισησουσιν (5692) την πορνην και ηρημωμενην (5772) ποιησουσιν (5692) αυτην και γυμνην και τας σαρκας αυτης φαγονται (5695) και αυτην κατακαυσουσιν (5692) [ [εν] | εν ] πυρι
PES – ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܢܝܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܚܳܪܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ ܘܒ݂ܶܣܪܳܗ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܳܗ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile