Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:14

New American Standard Version
Revelation 17:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""These will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because He is Lord of lords and King of kings, and those who are with Him {are the} called and chosen and faithful."
NA26 – οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, (5692) καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει (5692) αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν (5748) καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.
WH – ουτοι μετα του αρνιου πολεμησουσιν (5692) και το αρνιον νικησει (5692) αυτους οτι κυριος κυριων εστιν (5719) και βασιλευς βασιλεων και οι μετ αυτου κλητοι και εκλεκτοι και πιστοι
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ ܢܰܩܪܒ݂ܽܘܢ ܘܶܐܡܪܳܐ ܢܶܙܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܳܪܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܩܪܰܝܳܐ ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile