Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:15

New American Standard Version
Revelation 16:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (""Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake and keeps his clothes, so that he will not walk about naked and men will not see his shame.")
NA26 – Ἰδοὺ (5628) ἔρχομαι (5736) ὡς κλέπτης. μακάριος γρηγορῶν (5723) καὶ τηρῶν (5723) τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ (5725) καὶ βλέπωσιν (5725) τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
WH – ιδου (5640) ερχομαι (5736) ως κλεπτης μακαριος ο γρηγορων (5723) και τηρων (5723) τα ιματια αυτου ινα μη γυμνος περιπατη (5725) και βλεπωσιν (5725) την ασχημοσυνην αυτου
PES – ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܥܺܝܪ ܘܢܳܛܰܪ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile