Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:12

New American Standard Version
Revelation 16:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The sixth {angel} poured out his bowl on the great river, the Euphrates; and its water was dried up, so that the way would be prepared for the kings from the east.
NA26 – Καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ (5686) ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου.
WH – και ο εκτος εξεχεεν (5656) την φιαλην αυτου επι τον ποταμον τον μεγαν [ [τον] | τον ] ευφρατην και εξηρανθη (5681) το υδωρ αυτου ινα ετοιμασθη (5686) η οδος των βασιλεων των απο ανατολης ηλιου
PES – ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܫܬ݁ܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܦ݁ܪܳܬ݂ ܘܺܝܒ݂ܶܫܘ ܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܛܰܝܰܒ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile