Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 15:3

New American Standard Bible
Revelation 15:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they *sang the song of Moses, the bond-servant of God, and the song of the Lamb, saying, ""Great and marvelous are Your works, O Lord God, the Almighty; Righteous and true are Your ways, King of the nations!
NA26 – καὶ ᾄδουσιν (5719) τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, (5723) Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε θεὸς παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν.
WH – και αδουσιν (5719) την ωδην μωυσεως του δουλου του θεου και την ωδην του αρνιου λεγοντες (5723) μεγαλα και θαυμαστα τα εργα σου κυριε ο θεος ο παντοκρατωρ δικαιαι και αληθιναι αι οδοι σου ο βασιλευς [ των αιωνων | των εθνων ]
PES – ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܪܒ݂ܺܝܢ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܢܺܝܢ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile