Lectionary Calendar
Saturday, April 13th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:4

New American Standard Bible
Revelation 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These are the ones who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste. These {are} the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb.
NA26 – οὗτοί εἰσιν (5748) οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, (5681) παρθένοι γάρ εἰσιν. (5748) οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες (5723) τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν (5681) ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,
WH – ουτοι εισιν (5719) οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν (5681) παρθενοι γαρ εισιν (5719) ουτοι οι ακολουθουντες (5723) τω αρνιω οπου αν [ υπαγει (5719) | υπαγη (5725) ] ουτοι ηγορασθησαν (5681) απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡ ܢܶܫܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܘܰܫܘ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܶܐܡܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܒ݂ܶܢܘ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile