Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 14:1,9

New American Standard Version
Revelation 14:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I looked, and behold, the Lamb {was} standing on Mount Zion, and with Him one hundred and forty-four thousand, having His name and the name of His Father written on their foreheads.
NA26 – Καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) τὸ ἀρνίον ἑστὸς (5756) ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι (5723) τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον (5772) ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) το αρνιον εστος (5756) επι το ορος σιων και μετ αυτου εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες εχουσαι (5723) το ονομα αυτου και το ονομα του πατρος αυτου γεγραμμενον (5772) επι των μετωπων αυτων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, ""If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead or on his hand,
NA26 – Καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν (5656) αὐτοῖς λέγων (5723) ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις προσκυνεῖ (5719) τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει (5719) χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ,
WH – και αλλος αγγελος τριτος ηκολουθησεν (5656) αυτοις λεγων (5723) εν φωνη μεγαλη ει τις προσκυνει (5719) το θηριον και την εικονα αυτου και λαμβανει (5719) χαραγμα επι του μετωπου αυτου η επι την χειρα αυτου
PES – ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܶܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܨܰܠܡܳܗ ܘܰܫܩܰܠ ܪܽܘܫܡܳܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile