Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:8

New American Standard Bible
Revelation 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who dwell on the earth will worship him, {everyone} whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain.
NA26 – καὶ προσκυνήσουσιν (5692) αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες (5723) ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται (5769) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου (5772) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
WH – και προσκυνησουσιν (5692) αυτον παντες οι κατοικουντες (5723) επι της γης ου ου γεγραπται (5769) το ονομα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του εσφαγμενου (5772) απο καταβολης κοσμου
PES – ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile