Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:5,13

New American Standard Version
Revelation 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she gave birth to a son, a male {child,} who is to rule all the nations with a rod of iron; and her child was caught up to God and to His throne.
NA26 – καὶ ἔτεκεν (5627) υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει (5719) ποιμαίνειν (5721) πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη (5681) τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.
WH – και ετεκεν (5627) υιον αρσεν ος μελλει (5719) ποιμαινειν (5721) παντα τα εθνη εν ραβδω σιδηρα και ηρπασθη (5681) το τεκνον αυτης προς τον θεον και προς τον θρονον αυτου
PES – ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܪܙܠܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܛܶܦ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 12:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when the dragon saw that he was thrown down to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male {child.}
NA26 – Καὶ ὅτε εἶδεν (5627) δράκων ὅτι ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν (5627) τὸν ἄρσενα.
WH – και οτε ειδεν (5627) ο δρακων οτι εβληθη (5681) εις την γην εδιωξεν (5656) την γυναικα ητις ετεκεν (5627) τον αρσενα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܪܕ݂ܰܦ݂ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܕ݁ܶܟ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile