Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:3

New American Standard Version
Revelation 12:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then another sign appeared in heaven: and behold, a great red dragon having seven heads and ten horns, and on his heads {were} seven diadems.
NA26 – καὶ ὤφθη (5681) ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ (5628) δράκων μέγας πυρρός, ἔχων (5723) κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,
WH – και ωφθη (5681) αλλο σημειον εν τω ουρανω και ιδου (5640) δρακων μεγας πυρρος εχων (5723) κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι τας κεφαλας αυτου επτα διαδηματα
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܰܙܝܰܬ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܐ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܺܫܺܝܢ ܘܰܥܣܰܪ ܩܰܪܢܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܪܺܫܰܘܗ݈ܝ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܬ݁ܳܐܓ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile