Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:16

New American Standard Version
Revelation 12:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and drank up the river which the dragon poured out of his mouth.
NA26 – καὶ ἐβοήθησεν (5656) γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν (5627) τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν (5627) δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
WH – και εβοηθησεν (5656) η γη τη γυναικι και ηνοιξεν (5656) η γη το στομα αυτης και κατεπιεν (5627) τον ποταμον ον εβαλεν (5627) ο δρακων εκ του στοματος αυτου
PES – ܘܥܰܕ݁ܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܘܦ݂ܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܦ݁ܽܘܡܳܗ ܘܰܒ݂ܠܰܥܬ݂ܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܪܡܺܝ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile