Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:11

New American Standard Version
Revelation 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν (5656) αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν (5656) τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.
WH – και αυτοι ενικησαν (5656) αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον της μαρτυριας αυτων και ουκ ηγαπησαν (5656) την ψυχην αυτων αχρι θανατου
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܙܟ݂ܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile