Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:10

New American Standard Version
Revelation 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I heard a loud voice in heaven, saying, ""Now the salvation, and the power, and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night.
NA26 – καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, (5723) Ἄρτι ἐγένετο (5633) σωτηρία καὶ δύναμις καὶ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη (5681) κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, κατηγορῶν (5723) αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.
WH – και ηκουσα (5656) φωνην μεγαλην εν τω ουρανω λεγουσαν (5723) αρτι εγενετο (5633) η σωτηρια και η δυναμις και η βασιλεια του θεου ημων και η εξουσια του χριστου αυτου οτι εβληθη (5681) ο κατηγωρ των αδελφων ημων ο κατηγορων (5723) αυτους ενωπιον του θεου ημων ημερας και νυκτος
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘ݈ܘܙܳܒ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܡܳܣܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܐܚܰܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܳܣܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile