Lectionary Calendar
Friday, March 1st, 2024
the Second Week of Lent
There are 30 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:6

New American Standard Bible
Revelation 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These have the power to shut up the sky, so that rain will not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.
NA26 – οὗτοι ἔχουσιν (5719) τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι (5658) τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ (5725) τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν (5719) ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν (5721) αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. (5661)
WH – ουτοι εχουσιν (5719) την εξουσιαν κλεισαι (5658) τον ουρανον ινα μη υετος βρεχη (5725) τας ημερας της προφητειας αυτων και εξουσιαν εχουσιν (5719) επι των υδατων στρεφειν (5721) αυτα εις αιμα και παταξαι (5658) την γην εν παση πληγη οσακις εαν θελησωσιν (5661)
PES – ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܢܰܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܡܰܝܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܘܰܕ݂ܢܶܡܚܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܚܘܳܢ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܨܒ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile