Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:11

New American Standard Version
Philippians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am.
NA26 – οὐχ ὅτι καθ ὑστέρησιν λέγω, (5719) ἐγὼ γὰρ ἔμαθον (5627) ἐν οἷς εἰμι (5748) αὐτάρκης εἶναι. (5750)
WH – ουχ οτι καθ υστερησιν λεγω (5719) εγω γαρ εμαθον (5627) εν οις ειμι (5719) αυταρκης ειναι (5721)
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile