Lectionary Calendar
Monday, March 4th, 2024
the Third Week of Lent
There are 27 days til Easter!
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:4

New American Standard Bible
Philippians 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – although I myself might have confidence even in the flesh. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more:
NA26 – καίπερ ἐγὼ ἔχων (5723) πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ (5719) ἄλλος πεποιθέναι (5755) ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·
WH – καιπερ εγω εχων (5723) πεποιθησιν και εν σαρκι ει τις δοκει (5719) αλλος πεποιθεναι (5755) εν σαρκι εγω μαλλον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗ݈ܘ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile