Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:21

New American Standard Version
Philippians 3:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.
NA26 – ὃς μετασχηματίσει (5692) τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι (5738) αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.
WH – ος μετασχηματισει (5692) το σωμα της ταπεινωσεως ημων συμμορφον τω σωματι της δοξης αυτου κατα την ενεργειαν του δυνασθαι (5738) αυτον και υποταξαι (5658) [ αυτω | αυτω ] τα παντα
PES – ܕ݁ܗܽܘ ܢܚܰܠܶܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܰܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile