Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:19

New American Standard Version
Philippians 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – whose end is destruction, whose god is {their} appetite, and {whose} glory is in their shame, who set their minds on earthly things.
NA26 – ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν θεὸς κοιλία καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. (5723)
WH – ων το τελος απωλεια ων ο θεος η κοιλια και η δοξα εν τη αισχυνη αυτων οι τα επιγεια φρονουντες (5723)
PES – ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile