Lectionary Calendar
Monday, December 11th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:13

New American Standard Version
Philippians 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brethren, I do not regard myself as having laid hold of {it} yet; but one thing {I do:} forgetting what {lies} behind and reaching forward to what {lies} ahead,
NA26 – ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι (5736) κατειληφέναι· (5760) ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος (5740) τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, (5740)
WH – αδελφοι εγω εμαυτον [ ουπω | ου ] λογιζομαι (5736) κατειληφεναι (5755) εν δε τα μεν οπισω επιλανθανομενος (5740) τοις δε εμπροσθεν επεκτεινομενος (5740)
PES – ܐܰܚܰܝ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܕ݂ܪܟ݂ܶܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܛܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܶܫܬ݁ܰܘܫܰܛ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile