Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:29

New American Standard Version
Philippians 2:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard;
NA26 – προσδέχεσθε (5737) οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, (5720)
WH – προσδεχεσθε (5737) ουν αυτον εν κυριω μετα πασης χαρας και τους τοιουτους εντιμους εχετε (5720)
PES – ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ܘܳܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile