Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:16

New American Standard Version
Philippians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory because I did not run in vain nor toil in vain.
NA26 – λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, (5723) εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον (5627) οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. (5656)
WH – λογον ζωης επεχοντες (5723) εις καυχημα εμοι εις ημεραν χριστου οτι ουκ εις κενον εδραμον (5627) ουδε εις κενον εκοπιασα (5656)
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܶܐ ܠܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܩܺܐ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܥܶܡܠܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile