Lectionary Calendar
Wednesday, February 28th, 2024
the Second Week of Lent
There are 32 days til Easter!
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:15

New American Standard Bible
Philippians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world,
NA26 – ἵνα γένησθε (5638) ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, (5772) ἐν οἷς φαίνεσθε (5743) ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ,
WH – ινα γενησθε (5638) αμεμπτοι και ακεραιοι τεκνα θεου αμωμα μεσον γενεας σκολιας και διεστραμμενης (5772) εν οις φαινεσθε (5743) ως φωστηρες εν κοσμω
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝܡܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝܪܶܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile