Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:13

New American Standard Version
Philippians 2:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for it is God who is at work in you, both to will and to work for {His} good pleasure.
NA26 – θεὸς γάρ ἐστιν (5748) ἐνεργῶν (5723) ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν (5721) καὶ τὸ ἐνεργεῖν (5721) ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.
WH – θεος γαρ εστιν (5719) ο ενεργων (5723) εν υμιν και το θελειν (5721) και το ενεργειν (5721) υπερ της ευδοκιας
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܛ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܣܥܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile