Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:13

New American Standard Bible
Philippians 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that my imprisonment in {the cause of} Christ has become well known throughout the whole praetorian guard and to everyone else,
NA26 – ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι (5635) ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν,
WH – ωστε τους δεσμους μου φανερους εν χριστω γενεσθαι (5635) εν ολω τω πραιτωριω και τοις λοιποις πασιν
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܣܽܘܪܰܝ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝܘ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile