Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:22

New American Standard Version
Philemon 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At the same time also prepare me a lodging, for I hope that through your prayers I will be given to you.
NA26 – ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ (5720) μοι ξενίαν, ἐλπίζω (5719) γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι (5701) ὑμῖν.
WH – αμα δε και ετοιμαζε (5720) μοι ξενιαν ελπιζω (5719) γαρ οτι δια των προσευχων υμων χαρισθησομαι (5701) υμιν
PES – ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܒ݂ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile