Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:14

New American Standard Version
Philemon 1:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but without your consent I did not want to do anything, so that your goodness would not be, in effect, by compulsion but of your own free will.
NA26 – χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα (5656) ποιῆσαι, (5658) ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου (5753) ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.
WH – χωρις δε της σης γνωμης ουδεν ηθελησα (5656) ποιησαι (5658) ινα μη ως κατα αναγκην το αγαθον σου η (5725) αλλα κατα εκουσιον
PES – ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܠܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile