Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:14

New American Standard Version
Matthew 9:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the disciples of John *came to Him, asking, ""Why do we and the Pharisees fast, but Your disciples do not fast?"
NA26 – Τότε προσέρχονται (5736) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες, (5723) Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν (5719) πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν; (5719)
WH – τοτε προσερχονται (5736) αυτω οι μαθηται ιωαννου λεγοντες (5723) δια τι ημεις και οι φαρισαιοι νηστευομεν (5719) [ | [πολλα] ] οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν (5719)
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile