Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:10

New American Standard Version
Matthew 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then it happened that as Jesus was reclining {at the table} in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus and His disciples.
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) αὐτοῦ ἀνακειμένου (5740) ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ (5628) πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες (5631) συνανέκειντο (5711) τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
WH – και εγενετο (5633) αυτου ανακειμενου (5740) εν τη οικια και ιδου (5640) πολλοι τελωναι και αμαρτωλοι ελθοντες (5631) συνανεκειντο (5711) τω ιησου και τοις μαθηταις αυτου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile