Lectionary Calendar
Saturday, April 20th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:34

New American Standard Bible
Matthew 8:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And behold, the whole city came out to meet Jesus; and when they saw Him, they implored Him to leave their region.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) πᾶσα πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες (5631) αὐτὸν παρεκάλεσαν (5656) ὅπως μεταβῇ (5632) ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
WH – και ιδου (5640) πασα η πολις εξηλθεν (5627) εις υπαντησιν τω ιησου και ιδοντες (5631) αυτον παρεκαλεσαν (5656) οπως μεταβη (5632) απο των οριων αυτων
PES – ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile