Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:31

New American Standard Version
Matthew 8:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The demons {began} to entreat Him, saying, ""If You {are going to} cast us out, send us into the herd of swine."
NA26 – οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Εἰ ἐκβάλλεις (5719) ἡμᾶς, ἀπόστειλον (5657) ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
WH – οι δε δαιμονες παρεκαλουν (5707) αυτον λεγοντες (5723) ει εκβαλλεις (5719) ημας αποστειλον (5657) ημας εις την αγελην των χοιρων
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile