Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:28

New American Standard Version
Matthew 8:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He came to the other side into the country of the Gadarenes, two men who were demon-possessed met Him as they were coming out of the tombs. {They were} so extremely violent that no one could pass by that way.
NA26 – Καὶ ἐλθόντος (5631) αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν (5656) αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι (5740) ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν (5721) τινὰ παρελθεῖν (5629) διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.
WH – και ελθοντος (5631) αυτου εις το περαν εις την χωραν των γαδαρηνων υπηντησαν (5656) αυτω δυο δαιμονιζομενοι (5740) εκ των μνημειων εξερχομενοι (5740) χαλεποι λιαν ωστε μη ισχυειν (5721) τινα παρελθειν (5629) δια της οδου εκεινης
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܒ݁ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile