Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7

New American Standard Bible
Matthew 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not judge so that you will not be judged.
NA26 – Μὴ κρίνετε, (5720) ἵνα μὴ κριθῆτε· (5686)
WH – μη κρινετε (5720) ινα μη κριθητε (5686)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For in the way you judge, you will be judged; and by your standard of measure, it will be measured to you.
NA26 – ἐν γὰρ κρίματι κρίνετε (5719) κριθήσεσθε, (5701) καὶ ἐν μέτρῳ μετρεῖτε (5719) μετρηθήσεται (5701) ὑμῖν.
WH – εν ω γαρ κριματι κρινετε (5719) κριθησεσθε (5701) και εν ω μετρω μετρειτε (5719) μετρηθησεται (5701) υμιν
PES – ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܘܒ݂ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?
NA26 – τί δὲ βλέπεις (5719) τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; (5719)
WH – τι δε βλεπεις (5719) το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις (5719)
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܘܩܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܳܚܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or how can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' and behold, the log is in your own eye?
NA26 – πῶς ἐρεῖς (5692) τῷ ἀδελφῷ σου, Ἄφες (5628) ἐκβάλω (5632) τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ (5628) δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;
WH – η πως ερεις (5692) τω αδελφω σου αφες (5628) εκβαλω (5632) το καρφος εκ του οφθαλμου σου και ιδου (5640) η δοκος εν τω οφθαλμω σου
PES – ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܐܰܦ݁ܶܩ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye.
NA26 – ὑποκριτά, ἔκβαλε (5628) πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, καὶ τότε διαβλέψεις (5692) ἐκβαλεῖν (5629) τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
WH – υποκριτα εκβαλε (5628) πρωτον εκ του οφθαλμου σου την δοκον και τοτε διαβλεψεις (5692) εκβαλειν (5629) το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου
PES – ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls before swine, or they will trample them under their feet, and turn and tear you to pieces.
NA26 – Μὴ δῶτε (5632) τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε (5632) τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν (5692) αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες (5651) ῥήξωσιν ὑμᾶς.
WH – μη δωτε (5632) το αγιον τοις κυσιν μηδε βαλητε (5632) τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων μηποτε καταπατησουσιν (5692) αυτους εν τοις ποσιν αυτων και στραφεντες (5651) ρηξωσιν (5661) υμας
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܽܘܢ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܰܙܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.
NA26 – Αἰτεῖτε, (5720) καὶ δοθήσεται (5701) ὑμῖν· ζητεῖτε, (5720) καὶ εὑρήσετε· (5692) κρούετε, (5720) καὶ ἀνοιγήσεται (5691) ὑμῖν.
WH – αιτειτε (5720) και δοθησεται (5701) υμιν ζητειτε (5720) και ευρησετε (5692) κρουετε (5720) και ανοιγησεται (5691) υμιν
PES – ܫܰܐܠܘ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened.
NA26 – πᾶς γὰρ αἰτῶν (5723) λαμβάνει (5719) καὶ ζητῶν (5723) εὑρίσκει (5719) καὶ τῷ κρούοντι (5723) ἀνοιγήσεται. (5691)
WH – πας γαρ ο αιτων (5723) λαμβανει (5719) και ο ζητων (5723) ευρισκει (5719) και τω κρουοντι (5723) ανοιγησεται (5691)
PES – ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܩܶܫ ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or what man is there among you who, when his son asks for a loaf, will give him a stone?
NA26 – τίς ἐστιν (5748) ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει (5692) υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει (5692) αὐτῷ;
WH – η τις [ | εστιν (5719) ] εξ υμων ανθρωπος ον αιτησει (5692) ο υιος αυτου αρτον μη λιθον επιδωσει (5692) αυτω
PES – ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Or if he asks for a fish, he will not give him a snake, will he?
NA26 – καὶ ἰχθὺν αἰτήσει (5692) μὴ ὄφιν ἐπιδώσει (5692) αὐτῷ;
WH – η και ιχθυν αιτησει (5692) μη οφιν επιδωσει (5692) αυτω
PES – ܘܶܐܢ ܢܽܘܢܳܐ ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܡܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him!
NA26 – εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες (5752) οἴδατε (5758) δόματα ἀγαθὰ διδόναι (5721) τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει (5692) ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν (5723) αὐτόν.
WH – ει ουν υμεις πονηροι οντες (5723) οιδατε (5758) δοματα αγαθα διδοναι (5721) τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει (5692) αγαθα τοις αιτουσιν (5723) αυτον
PES – ܘܶܐܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the Law and the Prophets.
NA26 – Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε (5725) ἵνα ποιῶσιν (5725) ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε (5720) αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν (5748) νόμος καὶ οἱ προφῆται.
WH – παντα ουν οσα εαν θελητε (5725) ινα ποιωσιν (5725) υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε (5720) αυτοις ουτος γαρ εστιν (5719) ο νομος και οι προφηται
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it.
NA26 – Εἰσέλθατε (5657) διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα πύλη καὶ εὐρύχωρος ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν (5748) οἱ εἰσερχόμενοι (5740) δι αὐτῆς·
WH – εισελθατε (5628) δια της στενης πυλης οτι πλατεια [ | η πυλη ] και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα (5723) εις την απωλειαν και πολλοι εισιν (5719) οι εισερχομενοι (5740) δι αυτης
PES – ܥܽܘܠܘ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it.
NA26 – τί στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη (5772) ὁδὸς ἀπάγουσα (5723) εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν (5748) οἱ εὑρίσκοντες (5723) αὐτήν.
WH – [ οτι | τι ] στενη η πυλη και τεθλιμμενη (5772) η οδος η απαγουσα (5723) εις την ζωην και ολιγοι εισιν (5719) οι ευρισκοντες (5723) αυτην
PES – ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves.
NA26 – Προσέχετε (5720) ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται (5736) πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν (5748) λύκοι ἅρπαγες.
WH – προσεχετε (5720) απο των ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται (5736) προς υμας εν ενδυμασιν προβατων εσωθεν δε εισιν (5719) λυκοι αρπαγες
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn {bushes} nor figs from thistles, are they?
NA26 – ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε (5695) αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν (5719) ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
WH – απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε (5695) αυτους μητι συλλεγουσιν (5719) απο ακανθων σταφυλας η απο τριβολων συκα
PES – ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܐ ܠܳܩܛܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܥܶܢܒ݁ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܬ݁ܺܐܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit.
NA26 – οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, (5719) τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ· (5719)
WH – ουτως παν δενδρον αγαθον καρπους καλους ποιει (5719) το δε σαπρον δενδρον καρπους πονηρους ποιει (5719)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit.
NA26 – οὐ δύναται (5736) δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, (5721) οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν. (5721)
WH – ου δυναται (5736) δενδρον αγαθον καρπους πονηρους [ ενεγκειν (5629) | ποιειν (5721) ] ουδε δενδρον σαπρον καρπους καλους ποιειν (5721)
PES – ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܘܠܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
NA26 – πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν (5723) καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται (5743) καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. (5743)
WH – παν δενδρον μη ποιουν (5723) καρπον καλον εκκοπτεται (5743) και εις πυρ βαλλεται (5743)
PES – ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""So then, you will know them by their fruits.
NA26 – ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε (5695) αὐτούς.
WH – [ αραγε | αρα γε ] απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε (5695) αυτους
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile