Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:4,6, 18

New American Standard Version
Matthew 6:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that your giving will be in secret; and your Father who sees {what is done} in secret will reward you.
NA26 – ὅπως σου ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων (5723) ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει (5692) σοι.
WH – οπως η (5725) σου η ελεημοσυνη εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων (5723) εν τω κρυπτω αποδωσει (5692) σοι
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you, when you pray, go into your inner room, close your door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees {what is done} in secret will reward you.
NA26 – σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, (5741) εἴσελθε (5628) εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας (5660) τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ πατήρ σου βλέπων (5723) ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει (5692) σοι.
WH – συ δε οταν προσευχη (5741) εισελθε (5628) εις το ταμειον σου και κλεισας (5660) την θυραν σου προσευξαι (5663) τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων (5723) εν τω κρυπτω αποδωσει (5692) σοι
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܽܘܠ ܠܬ݂ܰܘܳܢܳܟ݂ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܘܨܰܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees {what is done} in secret will reward you.
NA26 – ὅπως μὴ φανῇς (5652) τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων (5723) ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ πατήρ σου βλέπων (5723) ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει (5692) σοι.
WH – οπως μη φανης (5652) τοις ανθρωποις νηστευων (5723) αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων (5723) εν τω κρυφαιω αποδωσει (5692) σοι
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile