Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:29

New American Standard Version
Matthew 6:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these.
NA26 – λέγω (5719) δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο (5639) ὡς ἓν τούτων.
WH – λεγω (5719) δε υμιν οτι ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο (5639) ως εν τουτων
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile