Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:27

New American Standard Version
Matthew 6:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And who of you by being worried can add a {single} hour to his life?
NA26 – τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν (5723) δύναται (5736) προσθεῖναι (5629) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
WH – τις δε εξ υμων μεριμνων (5723) δυναται (5736) προσθειναι (5629) επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile