Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:19-21

New American Standard Version
Matthew 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
NA26 – Μὴ θησαυρίζετε (5720) ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, (5719) καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν (5719) καὶ κλέπτουσιν· (5719)
WH – μη θησαυριζετε (5720) υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει (5719) και οπου κλεπται διορυσσουσιν (5719) και κλεπτουσιν (5719)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܣܳܣܳܐ ܘܰܐܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܓ݂ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal;
NA26 – θησαυρίζετε (5720) δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, (5719) καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν (5719) οὐδὲ κλέπτουσιν· (5719)
WH – θησαυριζετε (5720) δε υμιν θησαυρους εν ουρανω οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει (5719) και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν (5719) ουδε κλεπτουσιν (5719)
PES – ܐܶܠܳܐ ܣܺܝܡܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܓ݁ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for where your treasure is, there your heart will be also.
NA26 – ὅπου γάρ ἐστιν (5748) θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται (5704) καὶ καρδία σου.
WH – οπου γαρ εστιν (5719) ο θησαυρος σου εκει εσται (5695) [ [και] | και ] η καρδια σου
PES – ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܺܝܡܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile