Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:16-18

New American Standard Version
Matthew 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites {do,} for they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Ὅταν δὲ νηστεύητε, (5725) μὴ γίνεσθε (5737) ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν (5719) γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· (5723) ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – οταν δε νηστευητε (5725) μη γινεσθε (5737) ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν (5719) γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις νηστευοντες (5723) αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But you, when you fast, anoint your head and wash your face
NA26 – σὺ δὲ νηστεύων (5723) ἄλειψαί (5669) σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, (5669)
WH – συ δε νηστευων (5723) αλειψαι (5669) σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι (5669)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ ܘܰܡܫܽܘܚ ܪܺܫܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees {what is done} in secret will reward you.
NA26 – ὅπως μὴ φανῇς (5652) τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων (5723) ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ πατήρ σου βλέπων (5723) ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει (5692) σοι.
WH – οπως μη φανης (5652) τοις ανθρωποις νηστευων (5723) αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο βλεπων (5723) εν τω κρυφαιω αποδωσει (5692) σοι
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile