Lectionary Calendar
Sunday, December 10th, 2023
the Second Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:32

New American Standard Version
Matthew 5:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but I say to you that everyone who divorces his wife, except for {the} reason of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.
NA26 – ἐγὼ δὲ λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι πᾶς ἀπολύων (5723) τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ (5719) αὐτὴν μοιχευθῆναι, (5683) καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην (5772) γαμήσῃ (5661) μοιχᾶται.
WH – εγω δε λεγω (5719) υμιν οτι πας ο απολυων (5723) την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει (5719) αυτην μοιχευθηναι (5683) [ [και | και ] ος εαν απολελυμενην (5772) γαμηση (5661) [ μοιχαται] (5736) | μοιχαται (5736) ]
PES – ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܰܬ݂ܓ݂ܽܘܪ ܘܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile