Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:29

New American Standard Version
Matthew 5:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If your right eye makes you stumble, tear it out and throw it from you; for it is better for you to lose one of the parts of your body, than for your whole body to be thrown into hell.
NA26 – εἰ δὲ ὀφθαλμός σου δεξιὸς σκανδαλίζει (5719) σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε (5628) ἀπὸ σοῦ· συμφέρει (5719) γάρ σοι ἵνα ἀπόληται (5643) ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ (5686) εἰς γέενναν.
WH – ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει (5719) σε εξελε (5628) αυτον και βαλε (5628) απο σου συμφερει (5719) γαρ σοι ινα αποληται (5643) εν των μελων σου και μη ολον το σωμα σου βληθη (5686) εις γεενναν
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile