Lectionary Calendar
Sunday, December 3rd, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:25

New American Standard Version
Matthew 5:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you be thrown into prison.
NA26 – ἴσθι (5749) εὐνοῶν (5723) τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ (5748) μετ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ (5632) ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· (5701)
WH – ισθι (5720) ευνοων (5723) τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει (5719) μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω (5632) ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση (5701)
PES – ܗܘܰܝܬ݁ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܥܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile