Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:23

New American Standard Version
Matthew 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you,
NA26 – ἐὰν οὖν προσφέρῃς (5725) τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς (5686) ὅτι ἀδελφός σου ἔχει (5719) τι κατὰ σοῦ,
WH – εαν ουν προσφερης (5725) το δωρον σου επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης (5686) οτι ο αδελφος σου εχει (5719) τι κατα σου
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile