Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:15

New American Standard Version
Matthew 5:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor does {anyone} light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house.
NA26 – οὐδὲ καίουσιν (5719) λύχνον καὶ τιθέασιν (5719) αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει (5719) πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
WH – ουδε καιουσιν (5719) λυχνον και τιθεασιν (5719) αυτον υπο τον μοδιον αλλ επι την λυχνιαν και λαμπει (5719) πασιν τοις εν τη οικια
PES – ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile