Lectionary Calendar
Tuesday, February 27th, 2024
the Second Week of Lent
There are 33 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:18

New American Standard Bible
Matthew 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now as Jesus was walking by the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon who was called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen.
NA26 – Περιπατῶν (5723) δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν (5627) δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον (5746) Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας (5723) ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν (5713) γὰρ ἁλιεῖς.
WH – περιπατων (5723) δε παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας ειδεν (5627) δυο αδελφους σιμωνα τον λεγομενον (5746) πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου βαλλοντας (5723) αμφιβληστρον εις την θαλασσαν ησαν (5707) γαρ αλιεις
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܚܙܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile