Lectionary Calendar
Friday, April 12th, 2024
the Second Week after Easter
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 4:17

New American Standard Bible
Matthew 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From that time Jesus began to preach and say, ""Repent, for the kingdom of heaven is at hand."
NA26 – Ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς κηρύσσειν (5721) καὶ λέγειν, (5721) Μετανοεῖτε, (5720) ἤγγικεν (5758) γὰρ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
WH – απο τοτε ηρξατο (5668) ο ιησους κηρυσσειν (5721) και λεγειν (5721) μετανοειτε (5720) ηγγικεν (5758) γαρ η βασιλεια των ουρανων
PES – ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile