Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:11

New American Standard Version
Matthew 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After coming into the house they saw the Child with Mary His mother; and they fell to the ground and worshiped Him. Then, opening their treasures, they presented to Him gifts of gold, frankincense, and myrrh.
NA26 – καὶ ἐλθόντες (5631) εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον (5627) τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες (5631) προσεκύνησαν (5656) αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν (5656) αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
WH – και ελθοντες (5631) εις την οικιαν ειδον (5627) το παιδιον μετα μαριας της μητρος αυτου και πεσοντες (5631) προσεκυνησαν (5656) αυτω και ανοιξαντες (5660) τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν (5656) αυτω δωρα χρυσον και λιβανον και σμυρναν
PES – ܘܥܰܠܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܘ ܣܺܝܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒ݂ܽܘܢܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile