Lectionary Calendar
Thursday, April 18th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:57,59

New American Standard Bible
Matthew 27:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When it was evening, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus.
NA26 – Ὀψίας δὲ γενομένης (5637) ἦλθεν (5627) ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθητεύθη (5681) τῷ Ἰησοῦ·
WH – οψιας δε γενομενης (5637) ηλθεν (5627) ανθρωπος πλουσιος απο αριμαθαιας τουνομα ιωσηφ ος και αυτος εμαθητευθη (5681) τω ιησου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܠܡܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 27:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth,
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) τὸ σῶμα Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ,
WH – και λαβων (5631) το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν (5656) αυτο [εν] σινδονι καθαρα
PES – ܘܫܰܩܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܰܚܝܳܨܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile