Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:56,61

New American Standard Version
Matthew 27:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Among them was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
NA26 – ἐν αἷς ἦν (5713) Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
WH – εν αις ην (5707) μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωσηφ μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
PES – ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܶܐܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 27:61
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the grave.
NA26 – ἦν (5713) δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι (5740) ἀπέναντι τοῦ τάφου.
WH – ην (5707) δε εκει μαριαμ η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι (5740) απεναντι του ταφου
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile