Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:50

New American Standard Version
Matthew 27:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up His spirit.
NA26 – δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν (5656) τὸ πνεῦμα.
WH – ο δε ιησους παλιν κραξας (5660) φωνη μεγαλη αφηκεν (5656) το πνευμα
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܫܒ݂ܰܩ ܪܽܘܚܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile